Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.

Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/

a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.


Závěrečné vyúčtování musí obsahovat:

  • Formulář „Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů“ – podepsaný originál - vzor viz příloha č. 3 dotačního programu
  • Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, příjmové doklady) – kopie (originály si uschovejte celou dobu udržitelnosti)

Nelze akceptovat účetní doklady s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění

před 15. 7. 2015.

Účetní doklady musí být v souladu se zákonem o účetnictví a měly by být vystaveny

na jméno příjemce dotace (osoba uvedená ve smlouvě, vyjma faktur nebo paragonů za hotové).

Účetní doklady musí být označeny názvem „Kotlíkové dotace v MSK“ a registračním    

číslem „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010“ dotačního programu.

Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí dopsat rukou na originál faktury.

         Nelze akceptovat obecné formulace typu „instalace nového kotle včetně topenářských prací    

v celkové ceně xy Kč“).

         Účetní doklady musí být rozepsány položkově nebo podloženy podrobným dodacím listem,

kde budou jasně identifikovatelné jednotlivé výdaje - typ nového zdroje vytápění musí být

v souladu s Podmínkami dotačního programu - bodem VI. Podmínky pro poskytování dotací, s

žádostí a se seznamem registrovaných výrobků, tj. v době proplácení musí být nový zdroj kotle

vytápění zapsán v seznamu na https://svt.sfzp.cz), včetně dalších nákladů s tím souvisejících

(počet kusů materiálu a jeho jednotková cena)

Jednotlivé výdaje na „typ opatření“ musí být požadovány v žádosti (str. 2-3).

Účetní dokladyv cizí měně uhrazené v Kč – do vyúčtování se zahrne částka odepsaná

z bankovního účtu, příp. uvedená na příjmovém pokladním dokladu.

Účetní dokladyv cizí měně uhrazené v cizí měně - do vyúčtování se zahrne částka

přepočtená měsíčním kurzem dle

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

  • Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace, v případě hotovostní úhrady doloží žadatel příjmový doklad - kopie (originál bankovních výpisů si příjemce uschová pro případnou kontrolu)

Na výpisu z bankovního účtu příjemce označí pohyby, které se týkají požadované úhrady dokladu (stejně tak postačí např. i denní výpis, na kterém budou pouze dotčené pohyby, případně je možné ostatní pohyby, vč. zůstatku na účtu, začernit).

  • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti (fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

  • Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů). - originál,

vzor viz příloha č. 4 dotačního programu

  • Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla.

Několik fotografií z různých pohledů + (pokud je to možné (není povinné) fotografii detailu výrobního štítku nového zdroje tepla)).

  • Revizní zprávu
  • Fotodokumentaci instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetických opatření) – fotografie po realizaci opatření, která bude porovnatelná s fotografií před realizací „mikro“ energetického opatření, a ze které bude jednoznačně patrné, jaké opatření bylo provedeno (fotografie musí být průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě relevantnosti lze doložit i více fotografií z různých pohledů).

V případě realizace snížení energetické náročnosti rodinného domu v programu Nová zelená

úsporám (3. kolo výzvy, tj. od 22. 10. 2015) musí příjemce do dvou let od podpisu smlouvy

o poskytnutí kotlíkové dotace předložit poskytovateli dokument

„Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z programu Nová zelená úsporám.

O jakoukoliv změnu oproti žádosti je nutné požádat poskytovatele ihned před samotnou realizací a odevzdáním vyúčtování dotace) písemně.

Žádost o změnu musí minimálně obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele
- pořadové číslo žádosti
- popis původního stavu, který žádáte změnit
- popis nového stavu
- zdůvodnění
- podpis

 

 

 

 

Nejčastější změny:
- změna typu nového zdroje tepla
- změna „mikro“ energetického opatření
- vznik nové finanční položky, např. v původní žádosti není schválena finanční částka na akumulační nádobu, otopnou soustavu anebo jiná položka
- změna / výmaz SVT kódu z žádosti/

Žádost o změnu zašlete poštou na adresu:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

anebo přineste osobně na podatelnu krajského úřadu.

Doporučuji Vám sledovat aktuální informace, které jsou zveřejňovány na www.lokalni-topeniste.cz