loga

Projekt "Dolní Lomná - Istebna: turisticky příznivé obce" spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Lidé na vesnici nikdy neměli jednoduchý život, museli vyvinout velké úsilí, aby zabezpečili život svůj i svým rodinám.

Určitě neměli takové nároky, jako my dnes a neznali internetový nákup, zdroj obživy řešili mnohdy směnným způsobem, později za peníze. A tak postupem doby vznikaly trhy a jarmarky, kde si mohli kupující zboží předem ochutnat či vyzkoušet a teprve v případě zájmu zaplatit a odnést či odvést domů. A takhle podobně chceme ukázat obchodování i na dnešním jarmarku. Účastníci si tak můžou opatřit ne zcela běžné věci, které upadly v zapomnění, můžou vidět stará vesnická řemesla a výrobky.

Sobota 7.10.2017 se těšila již po desáté jarmarečnímu veselí. Letošní Euroregionální jarmark byl  tematicky zaměřen na téma oděvnictví. V prostorách budovy PZKO se nacházela výstava krojů s názvem „Z historie oděvnictví“ a návštěvníci se zde mohli seznámit s výrobou krpců a krajek. S  přípravou výstavy pomáhala p. Taťána Marszalková, za což děkujeme. Jarmarku se zúčastnili řemeslníci z Polska, Slovenska a České republiky. Oděvnictví bylo i námětem divadelního představení, které se odehrálo pod taktovkou manželů Mruzkových. Tradiční akci zahájily svým programem děti obou základních a mateřských škol, vystoupila cimbálová muzika Mionší, v Lomňanském  muzeu byla instalována výstava portrétů autora Jana Kufy Kičeřoka. Na podiu proběhla ukázka zpracování vlny a stříhání ovcí, nechyběl trh domácích zvířat a také závody formánů, které proběhly v režii p. Stefka. Atraktivitou jarmarku – večerní doprovodný program byla kapela Duo Jamaha a Janek Ledecký s kapelou. Po programu byla diskotéka, kterou uváděl DJ Macoszek. Celý program uváděl p. Karel Skupień.

X. Euroregionální jarmark je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Spolupořadatelem letošního jarmarku byla Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko, kde hlavním partnerem akce byla Gmina Istebna. Do akce se rovněž aktivně zapojil Český svaz chovatelů Jablunkov a Občanské sdružení Koliba.

Euroregionální jarmark je již tradiční regionální akci, každý nový ročník přichází s novou tématikou a obohacením. Letos také v podobě zapojení polského partnera do jeho realizace. Obec, jejíž financování a fungování je dáno českou legislativu, garantuje udržitelnost projektu v budoucnu, v následujících 5 letech. Předpokládá se, že tento projekt bude generovat další projekty příhraniční spolupráce těchto partnerů.

Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity Dolní Lomné a Istebné, zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití stávajícího přírodního a kulturního bohatství v těchto partnerských obcích a také rozvoj, prezentace a uchování místních tradic a řemesel. Díky vybudování sociálního zázemí v Dolní Lomné, revitalizaci parku v Istebné a organizaci Euroregionálních jarmarků v obou obcích se zvýši turistický ruch v této části česko-polského pohraničí. Vybudování základní nezbytné infrastruktury v Dolní Lomné a zlepšení estetiky centra Istebné zvýší komfort pobytu turistů v obou obcích. Organizace oblíbeného Euroregionálního jarmarku v  Dolní Lomné a v Istebné, na kterém byly prezentovány tradice, řemesla a místní regionální produkty, přispěje k propagaci kulturního i přírodního bohatství a krás obou obcí.

Poděkování si zaslouží sponzoři našeho jarmarku

 

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, PILA KAWULOK, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JABLUNKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŠAŘISKA, GMINA ISTEBNA, FARMA PROKEŠ, FIRMA LACH, FIRMA ROBERT SZOTKOWSKI, LESY ČR, s.p. RADEGAST, CHATA SEVERKA, LYŽÁRSKÝ KLUB SEVERKA, P. BULAWA – BUKOVEC, JOSEF KLEINWÄCHTER, FRÝDEK – MÍSTEK, CHATA KAMENITÉ, HORSKÝ HOTEL NOVÁ POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOLNÍ LOMNÉ – P. KULTANOVÁ, URSUS – ZÁŽITKOVÉ CENTRUM, RESTAURACE MÁNES, PENZION BESKYDKA, HOSPŮDKA DOMA, MYSLIVECKÝ KLUB DOLNÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ, PENZION RZEHACZEK, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK DOLNÍ LOMNÁ, P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, POTRAVINY SIKOROVÁ, AKVAHLEP METAL, PETR KRAUSE, WELLNES POD KYČMOLEM, FA MANLOMKA, HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, ČSAD VSETÍN, o.s., BUKOVEC POD KYMPÓM, HRČAVKA o.s., P. HECZKO KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARPATHIA, EMIL GOMOLA, XIDYS JABLUNKOV, BRONISLAV GORYL, CZEPCZOROVÁ JANA – DÁRKOVÁ SÍŇ JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE - JABLUNKOV

Mediálními sponzory byli : Horizont, Hutník, Glos Ludu

Poděkování patří také Euroregionu Těšínské Slezsko za poskytnutou dotaci, v rámci které vznikl nový objekt sociálního zázemí a u té příležitosti děkujeme zhotoviteli fa Arexstav za profesionální přístup.

Pořadatelskou službu zajistila TJ Dolní Lomná, za což jí děkujeme.

Poděkování si zaslouží naše organizace, kluby, spolky, zastupitelstvo obce, pracovníci Obecního úřadu, obě školy, občané, vystavovatelé, prodejci, účinkující, sponzoři, zkrátka všichni, kteří věnovali spoustu času na přípravu této akce a všichni, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této akci.

Přejeme proto našemu Lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minulosti se současností a také odkazem dědictví našich předků v tomto tvrdém a drsném kraji, ale přesto výjimečném a krásném……

Vážení,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na křest nové knihy o Dolní Lomné,
jejímž záměrem je přiblížit minulost a současnost naší krásné obce,
s názvem
„Dolní Lomná v historii a současnosti“,
autorky Mgr. Miroslavy Křenkové,

který se uskuteční ve čtvrtek 22.12.2016 v 16.00 hod. v Lomňanském muzeu.

Renata Pavlinová
starostka obce

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. 1. 2017 si totiž úřad města nebo obce s rozšířenou působností může vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nesplnění povinnosti čeká domácnosti postih do výše 20 tisíc Kč.        Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Nová povinnost se týká
i obcí. 

Osoby odborně způsobilé k provádění revizí nemají oprávnění provádět revize na všechny typy kotlů, jejich oprávnění se vztahuje většinou na konkrétního výrobce.

Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv. werkové kotle, je možné zrevidovat také. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Kotle, které nesplňují podle zákona příslušné emisní třídy, je nutné z provozu vyřadit od 1. 9. 2022 v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší.


Přílohy:
1. Leták MŽP
2. Sdělení MŽP k provozování a kontrolespolu s odkazy na seznamy revizních techniků (OZO)
3. Seznam kontrolorů v regionu
4. Vzor protokolu o provedení revize zveřejněný na webových stránkách MŽP

Leták MŽP
Sdělení MŽP k provozování a kontrole spolu s odkazy na seznamy revizních techniků (OZO)
Seznam kontrolorů v regionu
DOKLAD o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Další aktuality najdete na našem Facebookovém profilu zde.

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.

Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/

a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.